Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nas seguintes ligazóns pode consultar os textos da normativa municipal no que atinxe tanto a ordenanzas fiscais e non fiscais, así como o resto de regulamentación económica e fiscal vixente:

DOCUMENTO CONSULTA/DESCARGA PDF CONSULTA/DESCARGA WORD
Ordenanza fiscal nº 1
Imposto sobre bens inmobles (IBI)
VER PDF Ordenanza fiscal IBI DESCARGA WORD Ordenanza fiscal IBI
Ordenanza fiscal nº 2
Imposto sobre actividades económica (IAE)
VER PDF Ordenanza fiscal IAE DESCARGA WORD Ordenanza fiscal IAE
Ordenanza fiscal nº 3
Imposto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM)
VER PDF Ordenanza fiscal IVTM DESCARGA WORD Ordenanza fiscal IVTM
Ordenanza fiscal nº 4
Imposto sobre construccións, instalacións e obras (ICIO)
VER PDF Ordenanza fiscal ICIO DESCARGA WORD Ordenanza fiscal ICIO
Ordenanza fiscal nº 5
Imposto sobre o incremento de valor dos terreos de natureza urbana (IIVTNU)
VER PDF Ordenanza fiscal IIVTNU DESCARGA WORD Ordenanza fiscal IIVTNU
Ordenanza fiscal nº 6
Taxa polo outorgamento de licenzas de apertura e pola intervención municipal en comunicación previas ou declaracións responsables
VER PDF Ordenanza fiscal licenzas de apertura, comunicacións previas ou declaracións responsables DESCARGA WORD Ordenanza fiscal licenzas de apertura, comunicacións previas ou declaracións responsables
Ordenanza fiscal nº 7
Taxa por licenzas de auto-taxi e demáis vehículos de aluguer
VER PDF Ordenanza fiscal autotaxi e vehículos de aluguer DESCARGA WORD Ordenanza fiscal autotaxi e vehículos de aluguer
Ordenanza fiscal nº 8
Taxa cemiterio municipal
VER PDF Ordenanza fiscal cemiterio municipal DESCARGA WORD Ordenanza fiscal cemiterio municipal
Ordenanza fiscal nº 9
Taxa de abastecemento de auga
VER PDF Ordenanza fiscal abastecemento de auga DESCARGA WORD Ordenanza fiscal abastecemento de auga
Ordenanza fiscal nº 10
Prezo público pola prestación do servizo de axuda no fogar
VER PDF Prezo público servizo de axuda no fogar DESCARGA WORD Prezo público servizo de axuda no fogar
Ordenanza fiscal nº 11
Taxa por utilización privativa ou aproveitamentos especiais constituídos no subsolo, chan e voo da vía pública municipal ou terreos de uso público
VER PDF Ordenanza fiscal por aproveitamento no subsolo, chan e voo DESCARGA WORD Ordenanza fiscal por aproveitamento no subsolo, chan e voo
Ordenanza fiscal nº 12
Taxa pola entrada de vehículos a través das beirarrúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, carga e descarga de mercadorías de calquera clase
VER PDF Ordenanza fiscal vaos e carga e descarga DESCARGA WORD Ordenanza fiscal vaos e carga e descarga
Ordenanza fiscal nº 14
Taxa por ocupación de terreos de uso público con mercadorías, materiais de construción, cascallos, valos, puntais, ansillas, estadas e outras instalacións análogas
VER PDF Ordenanza fiscal ocupación de terreos por mercadorías, cascallos, valos e outros DESCARGA WORD Ordenanza fiscal ocupación de terreos por mercadorías, cascallos, valos e outros
Ordenanza fiscal nº 15
Taxa por ocupación de terreos de uso público con postos, barracas, casetas de venda e atraccións e industrias rueiras e ambulantes e rodaxe cinematográfica
VER PDF Ordenanza fiscal postos, barracas, casetas de venda e atraccións e outros DESCARGA WORD Ordenanza fiscal postos, barracas, casetas de venda e atraccións e outros
Ordenanza fiscal nº 17
Prezo público por uso de instalacións deportivas de titularidade municipal e por prestación de servicios deportivos
2014 ordenanza deportes VIGENTE 2014 2014 ordenanza deportes VIGENTE 2014
Ordenanza fiscal nº 18
Taxa pola recollida de residuos sólidos urbáns
VER PDF Ordenanza fiscal lixo DESCARGA WORD Ordenanza fiscal lixo
Ordenanza fiscal nº 19
Taxa residencia de anciáns
VER PDF Ordenanza fiscal residencia de anciáns DESCARGA WORD Ordenanza fiscal residencia de anciáns
Ordenanza fiscal nº 21
Precio público pola entrada e uso do teatro de beneficencia
VER PDF Prezo público teatro de beneficiencia DESCARGA WORD Prezo público teatro de beneficiencia
Ordenanza fiscal nº 22
Taxa por expedición de documentos administrativos
VER PDF Ordenanza fiscal expedición de documentos administrativos DESCARGA WORD Ordenanza fiscal expedición de documentos administrativos
Ordenanza fiscal nº 23
Taxa por concesión de licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do solo e o ordenamento urbán
VER PDF Ordenanza fiscal concesión de licenzas urbanísticas DESCARGA WORD Ordenanza fiscal concesion de licenzas urbanísticas
Ordenanza fiscal nº 24
Taxa pola rede de sumidoiros
VER PDF Ordenanza fiscal sumidoiros DESCARGA WORD Ordenanza fiscal sumidoiros
Ordenanza fiscal nº 25
Precio público pola prestación do servizo de transporte adaptado para persoas con graves dificultades de movilidade
VER PDF Prezo público servizo de transporte adaptado DESCARGA WORD Prezo público servizo de transporte adaptado
Ordenanza fiscal nº 26
Taxa por estudos na escola de música deste Concello
VER PDF Ordenanza fiscal escola de música DESCARGA WORD Ordenanza fiscal escola de música
Ordenanza fiscal nº 27
Taxa por recollida e retirada de vehículos da vía pública
VER PDF Ordenanza fiscal recollida e retirada de vehículos da vía pública DESCARGA WORD Ordenanza fiscal recollida e retirada de vehículos da vía pública
Ordenanza fiscal nº 28
Taxa e prezo publico polos servizos municipais asociados á celebración de matrimonios civís
VER PDF Prezo público matrimonios civís DESCARGA WORD Prezo público matrimonios civís
Ordenanza fiscal nº 29
Taxa por ocupación de terreos de uso público con mesas, cadeiras, tribunas e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa
VER PDF Ordenanza fiscal terrazas e outros DESCARGA WORD Ordenanza fiscal terrazas e outros
Ordenanza fiscal
Taxa polo aproveitamento especial do dominio público local, a favor de empresas explotadoras de servizos de suministros de interese xeral
VER PDF Ordenanza fiscal aproveitamento dominio público empresas de suministros DESCARGA WORD Ordenanza fiscal aproveitamento dominio público empresas de suministros
Ordenanza fiscal
Taxa pola prestación do servizo de punto limpo
VER PDF Ordenanza fiscal punto limpo DESCARGA WORD Ordenanza fiscal punto limpo
Ordenanza fiscal
Prezo público pola venta de artigos e produtos promocionais do Festival de Ortigueira e outros servizos municipais
VER PDF Prezo público venta de artigos e produtos promocionais do Festival de Ortigueira e outros DESCARGA WORD Prezo público venta de artigos e produtos promocionais do Festival de Ortigueira e outros
Ordenanza fiscal
Prezo público pola prestación do servizo de comedor a domicilio
VER PDF Prezo público servizo de comedor a domicilio DESCARGA WORD Prezo público servizo de comedor a domicilio
Ordenanza fiscal
Prezo público por ensinanzas especiais, actividades de lecer e tempo libre e actividades de participación social
VER PDF Prezo público ensinanzas especiais, actividades de lecer e tempo libre e actividades de participación DESCARGA WORD Prezo público ensinanzas especiais, actividades de lecer e tempo libre e actividades de participación
Ordenanza fiscal
Prezo público pola prestación do servizo de gardería e almorzo no colexio público de educación infantil de José María Lage
VER PDF Prezo público servizo de gardería e almorzo no colexio José María Lage DESCARGA WORD Prezo público servizo de gardería e almorzo no colexio José María Lage
Ordenanza fiscal
Prezo publico polo servizo de acceso a internet a través da rede sen fios municipal (WiFi).
VER PDF Prezo público WiFi municipal DESCARGA WORD Prezo público WiFi municipal
Ordenanza fiscal
Prezo publico pola vixilancia e estacionamiento de vehículos de tracción mecánica nos aparcamentos do festival internacional do mundo celta
VER PDF Prezo público aparcamentos festival DESCARGA WORD Prezo público aparcamentos festival
Ordenanza fiscal
Prezo publico polo uso da carpa municipal
VER PDF Prezo público carpa municipal DESCARGA WORD Prezo público carpa municipal

DOCUMENTO CONSULTA/DESCARGA PDF CONSULTA/DESCARGA WORD
Ordenanza xeral reguladora de servizos relacionados co Festival Internacional do Mundo Celta VER PDF Ordenanza xeral de servizos do Festival Internacional do Mundo Celta DESCARGA WORD Ordenanza xeral de servizos do Festival Internacional do Mundo Celta
Ordenanza reguladora da administración electrónica municipal VER PDF Regulamento administración electrónica DESCARGA WORD Regulamento administración electrónica
Regulamento de aproveitamento de terreos con instalacións vinculadas á hostalería e á restauración VER PDF Regulamento de aproveitamento de terreos vinculadas á hostalería DESCARGA WORD Regulamento de aproveitamento de terreos vinculadas á hostalería
Regulamento do arquivo municipal VER PDF Regulamento arquivo municipal DESCARGA WORD Regulamento arquivo municipal
Regulamento do servizo municipal de abastecemento de auga a domicilio VER PDF Regulamento do servizo de abastecemento de auga DESCARGA WORD Regulamento servizo de abastecemento de auga
Regulamento do servizo de axuda no fogar VER PDF Regulamento servizo de axuda no fogar DESCARGA WORD Regulamento servizo de axuda no fogar
Regulamento de funcionamento da biblioteca municipal Juan Fernández Latorre VER PDF Regulamento da biblioteca municipal DESCARGA WORD Regulamento da biblioteca municipal
Regulamento polo uso da carpa municipal VER PDF Regulamento carpa municipal DESCARGA WORD Regulamento carpa municipal
Ordenanza xeral municipal sobre tráfico, circulación de vehículos a motor e seguridade viaria VER PDF Regulamento tráfico e seguridade viaria DESCARGA WORD Regulamento tráfico e seguridade viaria
Regulamento de funcionamento do servizo de almorzo na escola VER PDF Regulamento servizo de almorzo na escola DESCARGA WORD Regulamento servizo de almorzo na escola
Ordenanza municipal reguladora das comunicacións previas e declaracións responsables en obras e actividades e tramitación de licenzas urbanísticas VER PDF Regulamento comunicacións previas, declaracións responsables e licenzas urbanísticas DESCARGA WORD Regulamento comunicacions previas, declaracións responsables e licenzas urbanísticas
Ordenanza municipal de emerxencia social VER PDF Regulamento emerxencia social DESCARGA WORD Regulamento emerxencia social
Regulamento de organización xeral e réxime interno da escola municipal de música VER PDF Regulamento escola municipal de música DESCARGA WORD Regulamento escola municipal de música
Regulamento para a concesión de Honras e distincións do Moi Noble Concello de Ortigueira VER PDF Regulamento concesión de honras e distincións DESCARGA WORD Regulamento concesión de honras e distincións
Regulamento do réxime de organización e funcionamento do complexo deportivo A Preguiza VER PDF Regulamento complexo deportivo A Preguiza DESCARGA WORD Regulamento complexo deportivo A Preguiza
Regulamento de funcionamento do servizo municipal de acceso a internet a través de rede sen fíos (wifi) VER PDF Regulamento Wifi DESCARGA WORD Regulamento Wifi
Regulamento de explotación e uso público do aparcamento ubicado nas plantas inferiores do edificio n.º 59-61 da estrada xeral VER PDF Regulamento aparcamento edificio n.º 59-61 da estrada xeral DESCARGA WORD Regulamento aparcamento edificio n.º 59-61 da estrada xeral
Regulamento de creación, organización e funcionamento do rexistro municipal de parellas de feito VER PDF Regulamento rexistro parellas de feito DESCARGA WORD Regulamento rexistro parellas de feito
Regulamento da creación de ficheiros de datos de carácter persoal VER PDF Regulamento ficheiros de datos de carácter persoal DESCARGA WORD Regulamento ficheiros de datos de carácter persoal
Regulamento de protección ambiental VER PDF Regulamento protección ambiental DESCARGA WORD Regulamento protección ambiental
Regulamento Orgánico do Concello VER PDF Regulamento ROM DESCARGA WORD Regulamento ROM
Ordenanza municipal de vertidos e uso do sistema público de saneamento en Baixa VER PDF Regulamento vertidos e uso do saneamento DESCARGA WORD Regulamento vertidos e uso do saneamento
Regulamento da plantación e corta de especies vexetais VER PDF Regulamento plantación e talas DESCARGA WORD Regulamento plantación e talas
Ordenanza reguladora de venda ambulante en mercados VER PDF Regulamento venda ambulante en mercados DESCARGA WORD Regulamento venda ambulante en mercados
Back to top