Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nesta páxina ponse a disposción dos veciños e veciñas unha ferramenta dixital para calcular o importe a abonar por diversas taxas e impostos reguladores de trámites urbanísticos vixentes no Concello de Ortigueira.

Para a realización do cálculo simplemente ten que introducir os datos solicitados.

Para coñecer o importe a abonar en función do trámite a solicitar, pode consultalo nos seguintes simuladores:

Segundo a ordenanza fiscal número 6, reguladora da taxa polo outorgamento de licenzas de apertura e pola intervencion municipal en comunicación previas ou declaracións responsables, para calcular o importe a pagar pola solicitude de licenza de apertura, deberá cubrir a seguinte información:

Loading...
0

Esta taxa non ten bonificacións.

Se considerarán como menores aquelas obras e instalacións de técnica simple e escasa entidade construtiva e económica que no supoñan alteración do volume, do uso, das instalacións e servizos de uso común o do número de vivendas e locais, nin afecten ao deseño exterior, a cimentación, a estrutura ou as condicións de habitabilidade o seguridade dos edificios ou instalacións de toda clase.

En ningún caso se entenderán como tales as parcelacións urbanísticas, os muros de contención, as intervencións en edificios declarados bens interese cultural ou catalogados e os grandes movementos de terra.

Segundo a ordenanza fiscal nº 4, reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras, e a ordenanza fiscal nº 23 reguladora de la tasa por concesión de licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do chan e o ordenamento urbán, aquí pode calcular o importe a abonar no caso de realizar unha comunicación previa por obras no Concello de Ortigueira:

Para saber se ten acceso a algunha bonificación pode consultar a ordenanza fiscal nº 4 na seguinte ligazón:

VER PDF Ordenanza reguladora do imposto sobre construccions, instalacións e obras. Artigo nº 7 – exencións, reduccións e demáis beneficios legalmente aplicables

No caso de ter dereito a algúnha bonificación, póñase en contacto cos servizos urbanísticos municipais para coñecer o importe exacto a pagar.

Segundo a ordenanza fiscal número 4, reguladora do imposto sobre construccións, instalacións e obras, e a ordenanza fiscal nº 23 reguladora de la tasa por concesión de licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do chan e o ordenamento urbán, para o cálculo do importe a pagar no caso de solicitude de licenza de obra maior:

Para saber se ten acceso a algunha bonificación pode consultar a ordenanza fiscal nº 4 na seguinte ligazón:

VER PDF Ordenanza reguladora do imposto sobre construccions, instalacións e obras. Artigo nº 7 – exencións, reduccións e demáis beneficios legalmente aplicables

No caso de ter dereito a algúnha bonificación, póñase en contacto cos servizos urbanísticos municipais para coñecer o importe exacto a pagar.

Segundo a ordenanza fiscal nº 23 reguladora de la tasa por concesión de licenzas urbanísticas esixidas pola lexislación do chan e o ordenamento urbán, aquí pode calcular o importe a abonar no caso de presentar unha solicitude de licenza de primeira ocupación para vivenda ou local:

Loading...
0

Segundo a ordenanza fiscal nº 22, reguladora da taxa por expedición de documentos administrativos, para a obtención de certificacións urbanísticas deberá abonarse a taxa segundo o tipo de documento solicitado:

Loading...

Esta taxa non ten bonificacións.

Non hai eventos

Back to top