Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

O PLENO DE ORTIGUEIRA DEBATERÁ A INCLUSIÓN DO MUNICIPIO NO CONVENIO ENTRE XUNTA E FEGAMP PARA A LOITA CONTRA INCENDIOS

O pleno do Concello de Ortigueira debaterá na súa vindeira sesión, prevista para o día 14 de setembro, dous convenios relacionados coa loita contra incendios e o mantemento do centro de saúde, así como unha moción sobre os problemas que ocasionan os xabarís.

A primeira das propostas fai referencia á inclusión do Concello de Ortigueira no acordo tripartito entre a Xunta de Galicia, a Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) e a sociedade mercantil autonómica Seaga en materia de prevención e loita contra os incendios forestais. Este convenio ten como obxecto establecer un sistema público de xestión de biomasa nas faixas secundarias e suporía, considera o goberno, importantes beneficios tanto para a administración municipal como para os veciños titulares de parcelas forestais, sobre todo nun concello cunha extensión tan grande como o de Ortigueira.

Entre as cuestións que se contemplan no acordo está a posibilidade de que os veciños se poñan en contacto con Seaga para a xestión da xestión e retirada de biomasa e especies arbóreas nas redes de faixas secundarias, en condicións moi vantaxosas,

O Concello, pola súa banda, contaría con asesoramento técnico para confeccionar un Plan municipal de prevención e defensa contra os incendios forestais, así como con apoio para elaborar a documentación relacionada coas obrigas dos particulares para a xestión de biomasa e a retirada de especies arbóreas. Ademais, sería a administración autonómica que se ocuparía da realización material da execución subsidiaria destas actuacións en caso de incumprimento dos propietarios.

O segundo convenio é o relacionado co mantemento do centro de saúde de Ortigueira. Neste caso faise referencia ao acordo firmado entre a Consellería de Sanidade e a Fegamp no ano 2006 para asunción dos custos de mantemento destas instalacións, que xustifica a proposta. Dacordo cos termos do convenio, o Concello comprométese a eximir do pago do IBI e bonificar nun 95% o ICIO para o devandito centro, mentres que o Sergas se ocupará dos seus gastos de mantemento desde a cesión da súa titularidade.

Por outra banda, e dados os numerosos problemas que ocasiona en Ortigueira a presenza de xabarís, preséntase unha moción ao pleno na que se insta á Xunta de Galicia a realizar un censo da poboación destes animais e a súa distribución nas comarcas galegas; redactar e poñer en marcha un plan de xestión para estabilizar o seu número, consensuado cos sectores afectados; elaborar un mapa de danos nos cultivos por comarcas, no que figure a superficie afectada, e, por último, abrir unha liña de axudas económicas para facer fronte aos danos, tanto en explotacións como en cultivos particulares.

Back to top